shell if

#!/bin/sh

if [ "$1" -gt "$2" ]
then
	echo "1番目の引数が2番目の引数より大きい"
elif [ "$1" -eq "$2" ]
then
	echo "1番目の引数と2番目の引数は同じです"
else
	echo "1番目の引数が2番目の引数より小さい"
fi

[vagrant@localhost tests]$ sed -i ‘s/\r//’ test.sh
[vagrant@localhost tests]$ ./test.sh 5 4
1番目の引数が2番目の引数より大きい